Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων για σχολικές συμπράξεις Comenius Για το 2012

22


Σχολικές Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς και Διμερείς)
Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι η 21η Φεβρουαρίου 2012.
Επιλέξιμη περίοδος: Τα εγκεκριμένα σχέδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1/8/2012 έως 31/7/2014
Υποβολή αιτήσεων:
Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Η αίτηση συμπληρώνεται από το συντονιστικό ίδρυμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ηλεκτρονική υποβολή (Βήμα 1), σε συνεργασία με τα εταιρικά ιδρύματα. Το συντονιστικό ίδρυμα θα αποστείλει στα εταιρικά ιδρύματα αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ( αρχείο σε μορφή PDF ). Στη συνέχεια, τόσο το συντονιστικό όσο και τα εταιρικά ιδρύματα θα προβούν στην υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (Βήμα 2) σύμφωνα με τα παρακάτω.
Βήμα 1: Ηλεκτρονική υποβολή (μόνο το συντονιστικό ίδρυμα)
Το υπόδειγμα αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/forms/application/com_appl.html
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμπληρώνονται και επικυρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία του υποδείγματος αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή (e-form) – πατώντας «επικύρωση» (≪Validate≫). H αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη, αφού πρώτα αποθηκευτεί σε Η/Υ, υποβάλλεται – πατώντας «ηλεκτρονική υποβολή» (≪Submit online≫) στην ενότητα ≪Υποβολή≫ (≪Submission≫). Στην ίδια ενότητα της αίτησης καταγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή και ο κωδικός (e-form hash code) της αίτησης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση (αρχείο PDF) δεν πρέπει να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή
Η αίτηση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να εκτυπωθεί πατώντας «εκτύπωση» («Print form»). Η ενότητα ≪ΥΠΟΓΡΑΦΗ» («SIGNATURE») της αίτησης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται χειρόγραφα (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος, επωνυμία του αιτούντος οργανισμού κτλ.). Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του. Η αίτηση σε έντυπη μορφή, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΙΚΥ – Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, 117 42 Αθήνα) συνοδευόμενη από:

  • Τη σχετική απόφαση με την οποία το αιτούν ίδρυμα έχει ενταχθεί σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του νόμου 3879/2010, εάν ισχύει αυτή η περίπτωση.
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments