Προκήρυση Σεμιναρίου Pestalozzi 2012

24

[slideshare id=11013201&doc=pestalozzi4-120113040811-phpapp01&type=d]
Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:
“A Democratic Europe – Past, Present and Future”
CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012

 1. 1. Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:


«Δημοκρατική Ευρώπη – Παρελθόν , Παρόν και Μέλλον»
Η γνώση και η κατανόηση της κοινής ιστορίας μας,  παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για την κατανόηση του παρόντος και μπορoύν να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε μια πορεία προς το μέλλον: ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη θεμελιωμένη στη δημοκρατία,  τον ανθρωπισμό και την ανεκτικότητα.
Οι τρέχουσες τάσεις και οι αλλαγές στην κοινωνία από την οπτική γωνία της κοινωνικής ιστορίας θα αναλυθούν και θα συζητηθούν σε διαλέξεις και εργαστήρια, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευθύνες των σχολείων και του εκπαιδευτικού τομέα εν γένει.
Γλώσσα εργασίας:     ΑΓΓΛΙΚΑ


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   25  Ιανουαρίου 2012
Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 10 . Από τη χώρα μας ζητήθηκε να προταθούν 02 (δύο) υποψήφιοι.

 1. 2. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα σεμινάρια PESTALOZZI

 • Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν δύο χρόνια προϋπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.
 • Για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα προταθούν από την υπηρεσία μας για το σεμινάριο, θα γίνει κλήρωση μεταξύ όσων διαθέτουν το ελάχιστο των απαιτούμενων προδιαγραφών. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του ΣτΕ, δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με την απόφαση των National Liaison Officers του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Η κάθε αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου .
β) Γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης.
γ)  Επικυρωμένος τίτλος γλωσσομάθειας που απαιτείται:   Άριστη γνώση (Γ2/C2)
ΑΓΓΛΙΚΑ:
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.
ΙΤΑΛΙΚΑ:
-DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
-DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ.
ΓΑΛΛΙΚΑ

-DALF ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
-KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
-GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM (GDS)
ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ΑΣΕΠ
Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου). Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλεται  επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
δ) Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.
ε) Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη με κεφαλαία στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, γραμμένη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης.
στ) Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά, αντίγραφα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και του τίτλου γλωσσομάθειας.

Τα έντυπα δ και ε (εκτός από την αίτηση συμμετοχής η οποία συντάσσεται από τον ίδιο τον υποψήφιο) καθώς και η παρούσα απόφαση βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ, στο δικτυακό τόπο:
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

 • ατομικό δελτίο
 • αίτηση συμμετοχής (application form)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Γραφείου του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εθνικός Συντονιστής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

7) Όπου η πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών είναι προαπαιτούμενη, θα πρέπει να  υποβάλλεται βεβαίωση από επίσημο φορέα.

 • Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159, με παράλληλη κοινοποίηση στη Διεύθυνση όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.


ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

 1. 3. Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει ότι:


α) Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

β) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
γ) Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.
δ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.
ε) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Ms Lesley King
E-mail: Lesley.KING@coe.int

 1. 4. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:

α) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Η έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
http://www.minedu.gov.gr > Οργανόγραμμα > Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων > Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων > Τμήμα Γ’ Σχέσεων Μετακυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών > Εκθέσεις – Αναφορές Σεμιναρίων Pestalozzi
β)  Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.
γ) Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

 1. 5. Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές   ημερομηνίες διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το συγκεκριμένο σεμινάριο παρακαλούνται οι υποψήφιοι να  αποστείλουν τις αιτήσεις του κατά προτίμηση με ταχυμεταφορά ( courier) λόγω  προθεσμίας!
Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Εσωτ. Διανομή:
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2) Γεν. Διεύθυνση Δ.Ε.Σ
3) Δ.Ε.Σ, Τμήμα Γ’

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments