Ν.4024/2011 – Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, εφεδρεία

26

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

ΦΕΚ 226/27-10-2011